Hírek
ÉLŐ ADÁS
TV13 műsorok
vissza…
Back (history)

Az elmúlt négy esztendőben a parlamenti kétharmados többség egyre nagyobb mértékben korlátozta az önkormányzatiságot. Az állam fokozatosan szűkítette az önkormányzati feladatok finanszírozását, ezért romló anyagi feltételek között kellett teljesíteni kötelező és önként vállalt feladatainkat. Ezzel egy időben – a munkanélküliség és a romló életszínvonal miatt – az önkormányzatra mind na-gyobb feladat hárult a szociális segélyezés területén, a forrásokat jelentősen emelni kellett. Nem értettünk egyet a közoktatás és a közigazgatás rendszerének átalakításával, központosításával, előnyeit, költséghatékonyságát a mai napig nem sikerült bizonyítani. Hatalmi arrogancia nyilvánult meg a Margitsziget közi-gazgatási területünktől történő elcsatolásában. A „Közösen a XIII. kerületért” program 2010–2014 között megvalósult, vállalásai összefogással, céltudatos munkával teljesültek. Az összefogás, a közös munka a lakosság, a kerületben működő közösségek, civil szervezetek, egyházak, gazdálkodó szervezetek és az önkormányzat közötti partneri kapcsolatban testesült meg.

A XIII. kerület sokszínű, a városrészeknek különböző, karakteres arculatuk van. A XIII. kerület az elmúlt években is megtartotta népességvonzó erejét, kie-melkedő gazdasági potenciálját. A kerület állandó lakosságának száma folya-matosan növekszik, amely a születések számának emelkedéséből és az új beköltözőkből tevődik össze.

Kerületünkben a családi házas övezeten, a lakótelepeken keresztül a nagy-városias területekig minden karakter megtalálható. Az elmúlt két évtized fej-lődésének eredményeként az egykori ipari területeken lakó, kereskedelmi, szol-gáltatóipari funkciók alakultak ki és erősödtek meg. 18 000 lakás és egymillió m2 iroda épült a rendszerváltás óta. A városszerkezet átalakult. Ma már nemcsak a lakásépítések száma, hanem azok minősége is fontos, csakúgy, mint a közterü-letek állapota, használhatósága. Kerületünkben 29 000 vállalkozás található. A válság következtében a legalább 50 főt foglalkoztató gazdasági társaságok szá-ma 10%-kal csökkent. A kereskedelem, a szolgáltatás meghatározó, több ezren dolgoznak állami, országos hatáskörű szervezeteknél. Összességében 70-80 ezer ember keresi kenyerét kerületünkben.


A „Lendületben a XIII. kerület” programunk elnevezése kifejezi, hogy a kö-vetkező időszak céljai és intézkedései az elért eredményekre, az együtt-működésre és a dinamizmusra építenek. A program központjában a kerületi állampolgárok életminőségének javítása és a kerület fejlesztése áll. A felelős önkormányzás eszköze és egyben célja a párbeszéd, a minél közvetlenebb kom-munikáció megteremtése. A következő öt évben a kerület további fejlődését, az itt élők érdekeit, jólétét kívánjuk szolgálni. A megvalósíthatóság érdekében cél-kitűzéseinket és feladatainkat programunkban tesszük közzé. A tervezést ezzel nem zártuk le, várjuk a kerületi polgárok további észrevételeit, javaslatait.

Jövőképünk, fő célkitűzésünk: a XIII. kerület maradjon jól működő, vonzó lakókörnyezettel rendelkező, igényes közterületeket fenntartó, élhető és bizton-ságos városrész, melynek polgárai aktív alakítói a helyi történéseknek, ahol büszkén mondhatják; otthonunk Angyalföld, Újlipótváros, Vizafogó.


Programunk pillérei:


– Biztonság, kiszámíthatóság és átlátható működés, a kerület szolgálata.

– Minőségi közszolgáltatás, élhetőbb és biztonságosabb hétköznapok, egész-séges környezet, az itt élők életminőségének javítása.

– Tervszerű megújulás, kiegyensúlyozott településpolitika, partnerségen alapuló városfejlesztés.

– Szolidaritás, esélyegyenlőség, támogató és aktív helyi társadalom.

– A kerületi polgárok identitásának (azonosságtudatának) megőrzése a hagyo-mányok ápolásával, a kulturális lehetőségek kibővítésével, a közösségi tevé-kenységek támogatásával.


Cél: A társadalmi távolságok leküzdése, a hátrányos csoportok és a többségi társadalom szereplőinek közelítése, a perifériára sodródott csoportok beillesz-tése a társadalomba.  

Feladat:

– Bővítjük a családok eltérő életszakaszaihoz igazodó sokszínű és igényes szol-gáltatások körét.

– Elősegítjük változatos és működő kapcsolatokon alapuló közösségek létrejöttét és működését, támogatjuk a civilszférát.

– Olyan várospolitikát folytatunk, melynek eredményeként megőrizzük lakosság-megtartó képességünket, megakadályozzuk a szegregált területek kialakulását.

– A fiatalok önálló életkezdését bérlakással is támogatjuk.


A lakhatás biztonságáért


Cél: Biztosítani az önkormányzati lakásállomány folyamatos megújítását, bőví-tését, állagának megóvását. Kiemelten gondoskodni a fiatalokról, a hátrányos helyzetűekről. A társasházak energiatakarékosságot eredményező korszerűsí-tésének támogatása. A rászorultak lakhatási támogatását biztosító rendszer működtetése.

Feladat:

– Javítjuk az önkormányzati bérházak műszaki állapotát, évi 400 millió forintot fogunk a korszerűsítésre fordítani.

– Öt év alatt legalább 300 bérlőnket költöztetjük korszerűbb lakásba.

– Felszámoljuk az önkormányzati tulajdonú szükséglakásokat.

– A fiatalok lakásvásárlásához támogatást nyújtunk. A fiatal párok lakhatását támogatva évente 4-5 fecskelakást jelölünk ki, a lakáspályázatok 10%-át fiatal párok nyerhetik el.

– Legalább 50 bérlakással gyarapítjuk a közösségi lakások számát.

– A társasházak számára épületkorszerűsítésre évente legalább 100 millió forint értékben kamatmentes visszatérítendő támogatást biztosítunk, melyből a szociá-lisan rászoruló tulajdonostársakra jutó részt az önkormányzat átvállalja.

– Megőrizzük a rászorultak lakhatási és lakásállag-javítását célzó támogatását.

– Évente 40-50 lakásbérleti jog elnyerésére pályázatot írunk ki, ennek során olyan kerületi családok is pályázhatnak, akiknek nincs önálló lakásuk.


Új munkahelyek létesítéséért


Cél: A fiatalokat és a munkanélkülieket képessé tenni a gyorsan változó munka-erőpiac új lehetőségeinek kihasználására. Közfoglalkoztatás szervezése a tartó-san munkanélküli, de munkára képes személyeknek.

Feladat:

– Ipari tevékenységre alkalmas tömböket jelölünk ki.

– Támogatjuk a korszerű, innovatív technológiákat alkalmazó üzemek létesítését.

– Kapcsolódunk a pályakezdő fiatalok foglalkoztatását elősegítő fejlesztésekhez.


A szegénység és a leszakadás ellen


Cél: A  társadalmi felzárkózás biztosítása minden kerületi állampolgár számára, a szegénység okainak megszüntetése, kialakulásának megelőzése, a szegény-ségből fakadó jelentős hátrányok csökkentése.

Feladat:

– A helyi szociális ellátórendszer színvonalát megőrizzük és a változó igényekhez igazítjuk.

– A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok megsegítésére pozitív diszkrimi-nációt alkalmazunk.

– Megteremtjük a kedvezményes uszodahasználatot a hátrányos helyzetű fia-talok, kisgyerekes családok részére.

– A gyesen lévő szülő részére pályázati úton hozzájárulást nyújtunk a fővárosi közösségi közlekedés költségeihez.

– Az állampolgárok fogászati költségeinek csökkentésére támogatási formát dol-gozunk ki.

– A szociálisan rászorultak veszélyeztetettségének hatásait enyhítő (szociális mosoda, élelmiszerbank) szolgáltatásokat vezetünk be.


A közbiztonság javításáért


Cél: Az életminőséget javító közbiztonság megteremtése. Tovább erősíteni az összefogás, az együttműködés elvére épülő közösségi biztonságkezelés szem-léletét. A veszélyeztetett célcsoportok áldozattá válását megelőző felvilágosító munka, a rend fenntartása a közterületeken és a közutakon.

Feladat:

– Szervezzük a fiatalok áldozattá, bűnelkövetővé válásának megelőzését szolgáló felvilágosító munkát.

– Növeljük az önkormányzati fenntartású közterület-felügyelet létszámát, be-vezetjük a 24 órás készenléti szolgálatot.

– Korszerűsítjük és legalább 50 db kamerával bővítjük a közterületek táv-felügyeleti rendszerét.

– Megvizsgáljuk az önkormányzati tulajdonú lakóházak távfelügyeletbe való be-kapcsolásának lehetőségét.

– A körzeti megbízotti hálózat aktív és szakszerű munkáját igényeljük a kerületi rendőrkapitányságtól, és elvárjuk a rendőrség, a polgárőrség és a közterület-felügyelet hatékony együttműködését.

– A polgárok biztonságérzetének javítása érdekében az önkormányzat anyagilag is támogatni fogja a kerületi rendőrkapitányság a polgárőrség és a közterület-felügyelet munkáját.


Cél: A kerület fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása, az alulhasznosított területek rehabilitációja, fejlesztése a polgárok igényeihez alakítani a közterü-leteket. A városfejlesztési filozófiája tovább folytatása: nyitottság és dinamiz-mus, értékőrzés és megújulás. A lakó- és munkahelyi területek vonzóbbá tétele. A kulturált gyalogos- és kerékpáros közlekedés feltételeinek bővítése.

Feladat:

– Lokális jelentőségű városrészközpontokat alakítunk ki, megépítjük a Klapka szolgáltatóházat.

– Folytatjuk a lakótelepek közterületeinek komplex megújítását.

– Forgalomcsillapított övezetet jelölünk ki Újlipótváros erre alkalmas területén.

– A betelepülő vállalkozások számára vonzó kisebb, környezetkímélő ipari mun-kahelyek létesítésére alkalmas területeket alakítunk ki.

– A kerület északi részén intermodális közlekedési csomópont kialakítását támo-gatjuk, megvizsgáljuk a várakozási övezet kiterjesztését a kerület teljes terü-letére.

– A közútfelület évente legalább 3%-át megújítjuk, a még meglévő kockakő bur-kolatot kicseréljük.

– Ösztönözzük a zöldtechnológiák alkalmazását.

– A városkép javítása érdekében első lépésben a főútvonalak mentén lévő üz-letek részvételével kerületi portálprogramot kezdeményezünk.


Aktív cselekvés gyermekeinkért


Cél: A társadalmi kirekesztődés, elszigetelődés, hátrányos megkülönböztetés megelőzése. A család erősítése és támogatása. A gyermekek társadalmi kire-kesztődésének megelőzése, megszüntetése.

Feladat:

– Az ingyenes bölcsődei és családi napközi ellátást fenntartjuk.

– Az óvodai férőhelyeket szükség szerint bővítjük, minden jogos igényt kielé-gítünk.

– Újlipótvárosban bővítjük a családinapközi-hálózatot.

– Folytatjuk a felmenő rendszerű két tannyelvű óvodai képzést.

– Hozzájárulunk a nappali felsőfokú tanulmányokat folytató diákok internet-elő-fizetési költségeihez.

– Továbbra is fenntartjuk a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszert.

– Pályázati úton hozzájárulunk a tehetséges fiatalok tanulmányi költségeihez.

– Előnyben részesítjük az érdekérvényesítési technikák elsajátítását, a demok-rácia erősítését.

– Elősegítjük az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező, a 16. életévet betöltő fiatalok, illetve a felnőtt lakosok részére az alapfokú végzettség meg-szerzését.

– Pályázati úton támogatjuk a gyermekek és a serdülők közösségi programjait.


Az iskolák támogatásáért


Cél: Hozzájárulás a gyermekeink ún. egész napos iskolai elfoglaltságának tar-talmasabbá tételéhez. A lehetőségekhez való hozzáférés biztosítására, esélyek javítására.

Feladat:

– Kezdeményezzük a tanulók és szüleik érdekérvényesítése érdekében a kerületi szintű érdekvédelmi és szakmai munkacsoportok létrehozását.

– A komplex nyelvvizsga és az ECDL vagy ECDL Start vizsga díjának vissza-térítésével támogatjuk az önkormányzati működtetésű alap- és középfokú köznevelési intézmények kerületi lakos diákjait.

– Pályázati formában támogatjuk az önkormányzati működtetésű alap- és kö-zépfokú köznevelési intézmények tanórán kívüli programjait, tanulmányi kirán-dulásait.

– Iskolaépületek felújítási terveinek készítésével felkészülünk az állami pályá-zatok fogadására.


Cél: Az idősek részére a saját otthonban maradást elősegítő szolgáltatások szervezése a közösségi ellátások feltételeinek biztosításával. A gondolkodáson alapuló (kognitív) funkciók, képességek, a mentális egészség megőrzése és fenntartása, a szabadidő hasznos eltöltése.  

Feladat:

– Megvizsgáljuk a 70 éven felüliek – alanyi jogon járó – gyógyszertámogatása felemelésének lehetőségét.

– Támogatás a rászorultak lakhatási költségeihez.

– Az átlagnyugdíjjal, vagy annál kevesebbel rendelkező idősek a decemberi fű-tési költségeikhez egyszeri támogatást igényelhetnek.

– Folytatjuk az idegen nyelvi és az informatikai tanfolyamok szervezését.

– Biztosítjuk a kedvezményes uszodalátogatás és torna feltételeit.

– Idősek számára új klubot építünk.

– Az idősek sérelmére elkövetett tipikus bűncselekmények megelőzése céljából fórumokat, tájékoztatókat szervezünk.

– Az idős korosztály speciális igényeinek megfelelő szűrővizsgálatokat szerve-zünk.

– Megszervezzük a Szenior akadémiát.


Cél: A kerület életében meghatározó modern információs és kommunikációs technológiai eszközök elterjesztése, gyors hozzáférés biztosítása és használati tapasztalat átadása.

Feladat:

– Folyamatosan fejlesztjük az önkormányzati intézmények informatikai eszközeit. Az óvodai és iskolai étkezési díjak elektronikus befizetésének megteremtése.

– Az önkormányzat kommunikációs eszközei közé szervezzük a különösen fia-talok által kedvelt formákat, eszközöket (android és iphone platformokon).

– A gyermekükkel otthon lévő kismamák számára ingyenes ECDL START vizs-gára való felkészítést szervezünk.

– Bővítjük a közterületi, a kerület közösségi helyein, intézményeiben a WIFI elérhetőségét.

– A szociális rászorultság mértékében hozzájárulunk a nappali képzésben fel-sőfokú tanulmányokat folytatók internet-előfizetési díjához.


Cél: Az igényes szórakozás és közművelődés lehetőségének biztosítása. Kul-turális örökségünk bemutatása, ápolása mellett az interkulturális tapasztalat-szerzés ösztönzése.

Feladat:

– Fenntartjuk a kulturális szolgáltatások sokszínűségét, igényességét.

– Elősegítjük az egyetemes, nemzeti, nemzetiségi kulturális értékek megis-merését, befogadását.

– Ösztönözzük a helytörténeti ismeretek elmélyítését különösen a fiatalok kö-rében.

– Támogatjuk az épített környezet értékeinek bemutatását.

– Elősegítjük a pályakezdő fiatalok és a munkanélküliek szakmai képzésének népszerűsítését.

– Támogatjuk a lakóhelyi közösségek kapcsolatépítést szolgáló rendezvényeit.


Cél: Az érdeklődők minél szélesebb körben történő bevonása, a rendszeres mozgásra való szoktatása. A nagy tömegeket mozgósító szabadidősport-rendez-vények további támogatása.

Feladat:

– Támogatjuk a tömegsportot és az utánpótlás-nevelést.

– Biztosítjuk a szervezett torna és uszodalátogatás feltételeit.

– Egészségügyi szűrőprogramokat szervezünk.

– A kerületi kártya érvényességét kiterjesztjük sporteseményeken való rész-vételre.

– Újabb szabadtéri fitnesz-eszközöket helyezünk el közterületeinken.

– Biztosítjuk a sportlétesítmények hétvégi és szünidei nyitva tartását.

– Újabb ifjúsági közösségi teret alakítunk ki.

– A Rákos-patak partján futókört építünk.


Cél: A prevenciós tevékenység erősítésével az egészségtudatos magatartás kialakításának segítése, az egészségmegőrzés, az életmóddal, illetve bizonyos élethelyzetekkel összefüggésben álló betegségek megelőzése, az egészséges táplálkozás és megfelelő fizikai aktivitás kialakítása, a káros szenvedélyek mér-séklése. A droghasználat prevenciója. A szakrendelések jelenlegi színvonalának megőrzése az állami finanszírozás elégtelensége ellenére.

Feladat:

– Megkezdjük a tíz évnél régebben felújított háziorvosi rendelők korszerűsítését.

– Folytatjuk a szűrőprogramok szervezését.

– Kerületi nagyrendezvényeken preventív egészségügyi akciókat szervezünk.

– Biztosítjuk a Pneumococcus és a HPV elleni védőoltásokat.

– Biztosítjuk az elhasználódott orvosi eszközök cseréjét, megvizsgáljuk egy nagy teljesítményű computertomográfiai eszköz beszerzésének és rendszerbe állí-tásának lehetőségét.

– Megteremtjük a csecsemők és kisdedek számára a rotavírus védőoltás köl-tségeinek hátterét, és vállaljuk 6 hetestől 6 hónapos életkorig a kerületben élő kisdedek oltásának megszervezését.

– Működtetjük a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot.


Zöldfolyosó


Cél: Minőségi közterületek kialakítása és üzemeltetése annak érdekében, hogy kerületünk vonzereje növekedjen, a polgárok életkörülményei javuljanak. A Duna-part és a Rákos-patak kerületi szakasza intenzív fejlesztésének támo-gatása, elősegítése. Együttműködés a vasút menti területek mielőbbi rendezése céljából a fővárossal és a szomszédos kerületekkel.

Feladat:

– Kezdeményezzük a 2021-es vizes vb beruházásaihoz kapcsolódóan a Duna-part–Dráva utca–Váci út és Rákos-patak közötti szakasza fejlesztését, a köz-vetlen vízparti kapcsolat bővítését.

– Megkezdjük a Rákos-patak partjának szakaszos közparki fejlesztését.

– Folytatjuk a közpark-közkert fejlesztési programot.

– További szökőkutak építésével csökkentjük a nyári kánikula kedvezőtlen hatá-sait.

– Talajvízkutas locsolóhálózattal költségkímélően biztosítjuk az öntözővizet.

– Évente 300 fát ültetünk el közterületeinkre.

– Bővítjük a járda- és közpark-takarítási kapacitásunkat.

– B+R, közösségi közlekedési csomópontok környékén kerékpártárolókat, -támaszokat helyezünk el.


Színesebb lakótelepek


Cél: A lakótelepek értékes zöldfelületi arányának megőrzése, a változó igények-hez való megfeleltetése. A közterek felújításával, a környezet hatékony vé-delmével a lakóterületek vonz-erejének növelése.

Feladat:

– Kezdeményezzük az újlipót-városi forgalmi rend felülvizsgálatát.

– Pályázatot írunk ki a tömbbelsőkben lévő udvarok fejlesztésére.

– Új szökőkutakat létesítünk.

– Az Árpád hídfő környékén folytatjuk a pihenőparkok felújítását.

– Előkészítjük az Esztergomi utca, Dagály utcától északra eső szakaszának kié-pítését.

– A Gidófalvy lakótelep közparki területeit és játszótereit megújítjuk.

– A Cserhalom utcai 120 kV-os légvezeték földbe helyezését és a közút új nyomvonalon történő kiépítését előkészítjük.

– A Béke–Tatai lakótelepen folytatjuk a zöldfelületek felújítását.

– A Gyöngyösi utcai lakótelep komplex közterületi felújítási terv elkészítése és megvalósításának megkezdése.

– Parkjaink felében biztosítjuk a talajvizes öntözőhálózat kiépítését.


Sétálóutcák


Cél: A sétálóutcák a kerület új közösségi találkozóhelyeivé váltak, fenntartásukra kiemelt figyelmet fordítunk.

Feladat:

– Megvizsgáljuk új sétálóutca létesítésének lehetőségét, elsősorban a zsúfolt és közösségitér-hiányos pontokon.


Virágos kerület


Cél: Folytatjuk virágosítási programunkat.

Feladat:

– 50 új virágtartó oszlopot helyezünk ki, elsősorban az Újlipót-városban.

– Évente 60 000 tő egynyári virágot ültetünk.


Tisztább közterületeket


Cél: Támogatást nyújtunk a társasházaknak a kiemelt közterületeken lévő járdák takarításához, a házfalakat elcsúfító falfirkák eltüntetéséhez.

Feladat:

– Növeljük az önkormányzat által rendszeresen takaríttatott gyalogosfelület nagyságát.

– Legalább 50 db új közterületi utcai szemétgyűjtőt helyezünk ki.


Cél: A közösség és az annak otthont adó ökológiai rendszer hosszú távú érde-keinek egyensúlyba hozatala. A jövő generációinak életminőségét veszélyeztető, nem fenntartható folyamatok visszaszorítása. Alkalmazkodás a globális klíma-változás helyi hatásaihoz, csökkenteni kell az azt kiváltó okokat.

Feladat:

– Feltárjuk a kerületben a társadalom és az infrastruktúra éghajlatváltozással szembeni sérülékenységét.

– A legfrissebb fenntarthatósági és klímavédelmi ismereteket folyamatosan beé-pítjük a döntéshozatali folyamatokba.

– Környezettudatos beruházásokkal példát mutatunk a helyi közösségnek.

– A kerületi Környezetvédelmi Alap ésszerű felhasználásával támogatást nyúj-tunk az egyének és közösségek számára a környezetminőséget javító tevé-kenységekhez.


Cél: A felhasznált energia és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, a megújuló energiaforrások arányának növelése.

Feladat:

– Az önkormányzat intézményeiben, gazdasági társaságainál a bevitt energia mennyiségét csökkentjük.

– Közintézményeinket fokozatosan alkalmassá teszszük a megújuló energia felhasználására.

– A társasházak számára nyújtott támogatások elbírálásakor előnyt élveznek a hőszigetelés vagy a megújuló energiaforrások (napenergia, talajhő, hulladék-hő) hasznosítása céljából beruházók.

– Közlekedésszervezéssel és városfejlesztéssel csökkentjük a környezeti ártal-makat, javítjuk a kerékpáros közlekedés feltételeit.


Cél: A helyi civil társadalom megerősítése, a hatékony és konstruktív társadalmi párbeszéd, a szervezeti részvételen alapuló, jól működő helyi demokrácia-gyakorlás. Hozzájárulás a társadalmi szolidaritáshoz, a különböző vélemények megjelenítéséhez, a kerületi állampolgárok életszínvonalának emeléséhez, a lokálpatriotizmus erősítéséhez.

Feladat:

– Támogatjuk a közös célok megvalósulását szolgáló helyi közösségek létre-jöttét, szerveződéseiket.

– A nyilvánosság, az önkormányzati döntések előkészítése érdekében „e-rész-vétel” kiszélesítése.

– Döntések előkészítésekor szakmai találkozáson kérünk véleményeket, javas-latokat.

– A helyi civil szervezetek munkájához önkormányzati támogatást biztosítunk, eszközeit bővítjük.


Alapelvünk


Önkormányzatunk kötelező és önként vállalt feladatait, fejlesztéseit, nagyrészt önerőből valósítja meg. Számunkra a felelős gazdálkodás, a „saját lábon állás” nem csupán külső kényszer következménye, hanem a felelős polgári magatartás alapja.

Cél: Az erőforrás-hatékonyság, környezetbarát gazdálkodás, a versenyképes-ségünk javítása. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátás, a megújuló energiaforrások növekvő használata, a környezetvédelem (biológiai sokféleség) megőrzése, új környezetbarát technológiák alkalmazása.

Feladat:

– Megújuló energiaforrások növekvő használata.

– Energiatakarékos, alacsony szén-dioxid-kibocsátású, környezetbarát technoló-giák alkalmazása, felhasználásuk támogatása.

– Korszerű munkahelyek létrehozásához tartozó feltételek kialakításának elő-segítése, a K+F szektorra és az innovációs tevékenységekre, valamint a kkv-kre fókuszálva.

– A kompakt város elv és az ökovárosi életmód mind szélesebb körű érvénye-sítése.

– A kerületben működő cégek bevonása, ösztönzése a városfejlesztésbe.

– A kerületben keletkező jövedelmek, haszon minél nagyobb részének helyben tartása.

– A helyi egészséggazdasági, turisztikai kínálat fejlesztése, bővítése.

– Takarékos, átlátható és egyensúlyi gazdálkodás folytatása.

– Felhalmozásra, bővítésre, átlagosan az éves költségvetés 15%-át fordítjuk.

– Biztosítjuk a méretarányos és korszerű intézményhálózat működtetésének fel-tételeit.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat programja (2015–2019)

2015. január 17., szombat 15:20

Lendületben a XIII. kerület